မိမိတွင် Website, WePages များအတွက် နေရာလည်းရှိပြီ Web Hosting , Domain နာမည်လည်း ရရှိပြီ ဆိုပါက မိမိအလိုရှိသော ပုံစံ (Design) ရေး ဆွဲပြီး မိမိ၏ Website ပေါ်သို့ upload လုပ် ကာ မိမိ၏ website ကို စတင် ကြည့်ရှု အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ မိမိတွင် Website, WePages များအတွက် နေရာလည်းရှိပြီ Web Hosting , Domain နာမည်လည်း ရရှိပြီ ဆိုပါက မိမိအလိုရှိသော ပုံစံ (Design) ရေး ဆွဲပြီး မိမိ၏ Website ပေါ်သို့ upload လုပ် ကာ မိမိ၏ website ကို စတင် ကြည့်ရှု အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် Dynamic Website များအဖြစ် မိမိကိုယ်တိုင် အလွယ် တကူ update လုပ်နိုင်ရန် Website Software များကိုအသုံးပြု၍လည်းကောင်း၊ PHP, ASP, JAVA စသည်တို့ အသုံးပြု၍ လည်းကောင်း Website ပုံစံကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။